(098) 559-05-94 Kyivstar (099) 559-05-94 MTC

ЗНО 2020 Українська мова. Комплексне видання + ДПА. Авт: Данилевська О. Вид-во: Літера. купити

Ціна: 135.00грн.
Стара ціна: 150.00грн.

ЗНО 2020 Українська мова. Комплексне видання + ДПА. Авт: Данилевська О. Вид-во: Літера. купити

ISBN: 9789661785709

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 368

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Літера

ЗНО 2020 Українська мова. Комплексне видання + ДПА. Авт: Данилевська О. Вид-во: Літера. купити

 Поставивши собі за мету вступити до вищого навчального закладу, ви, безперечно, замислилися про те, як готуватися найефективніше. Добре, якщо ви не гаяли час у школі, прекрасно, коли маєте гарного вчителя-порадника. Та в будь-якому разі успішна підготовка до іспиту передбачає вашу самостійну працю. Саме для такої роботи підготували посібник, який ви тримаєте в руках. У книжці запропоновано 55 уроків з української мови, у яких компетентно, вичерпно й дохідливо викладено весь матеріал, передбачений програмою зовнішнього незалежного оцінювання, - від звуків до створення власного висловлення. Звертаю вашу увагу, що теоретична частина посібника - це виклад-пояснення найскладніших програмових питань, акцент на причиново-наслідкових зв'язках між частинами матеріалу, розтлумачення зовні схожих, проте відмінних за сутністю мовних явищ, коментар найтиповіших помилок.

Адже добре засвоїти можна лише те, що розумієш.
У посібнику знайдете також практичні поради, які допоможуть засвоїти най'складніші
орфограми й пунктограми.
Орієнтуванню у великому за обсягом корпусі теоретичного матеріалу сприятиме вдала
структура посібника, у якому, крім поділу на теми-уроки, запропоновано систему настановчих
запитань та рубрику «Зверніть увагу», схеми й таблиці.
Кожен урок передбачає виконання системи тестових вправ, вибудуваної за принципом .
«від простішого - до складнішого», що сприятиме формуванню відповідних умінь і слугуватиме
запорукою успішного розв'язання будь-яких завдань у форматі ЗНО. Звертаю
вашу увагу, що саме «прості» тести в кожному уроці спрямовані на засвоєння винятків,
найскладніших орфограм і пунктограм, розмежування явищ, які призводять до помилок
через сплутування. Ефективній підготовці до іспиту сприятиме й тренувальний характер
запропонованих тестових вправ, оскільки всі вони за формою відповідають специфікації
тесту ЗНО з української мови (чи не до кожного уроку, зокрема, запропоновано тести на
встановлення відповідностей та завдання до мікротексту).
Комплексний характер підготовки за посібником виявляється також у можливості самоперевірки
й корекції, що досягається взаємопроникненням і переплетенням питань
різних тем у тестовій частині кожного уроку. Наприклад, теоретичні засади правопису
слів зі знаком м'якшення розглядаються в різних темах програми: позначення м'якості
приголосних, правопис слів іншомовного походження, правопис суфіксів, правопис числівників,
тож розв'язування тестів зі словами, у яких пишемо знак м'якшення, після різних
уроків, переконані, сприятиме випрацюванню стійких навичок; помилки ж у таких
завданнях свідчать про потребу ретельніших студій відповідних частин теоретичного матеріалу.
Маю надію, що вашій ефективній підготовці до іспиту сприятиме й живе слово фахівця
- узагальнений і стислий коментар до кожного уроку за опорною схемою. Акценти
досвідченого викладача допоможуть систематизувати ваші знання, ієрархізувати вміння
й навички.

1 Звукове значення букв. Фонетична
транскрипuія . Український алфавіт . .. . . . . ..... 5
2 Голосні звуки . Складоподіл. Правопис
ненаголошених голосних .. .................. 9
3 Приголосні звуки. Основні правила вимови
приголосних звуків в українській мові . .... . . . 13
4 Спроще ння в групах приголосних звуків .
Зміни приголосних п ід час словотвору ... •.... 18
5 Позначення м ' якості приголосних .
Уживання знака м'якшення . .. .. . . . . . .. ..... 21
6 Уживання апострофа . . . ..... . ..... . . . . . ... . 25
7 Подовження та подвоєння приголосних . . . . . .. 28
8 Нейпоширеніші випадки чергування
голосних і приголосних звуків . .. . ........ . .. 32
9 Основні випадки чер~:ування у- в, і - й .... . .. 36
10 Лексикологія . Лексичне значення слова .. .. ... 40
11 Синоніми . Антоніми . Явище паронімії . . ... ... 45
12 Активна та пасивна лексика . . ..... . .. ....... 50
13 Лексичні запозичення. Правопис слів _
іншомовного походження .. . .. .... ._ ... .. .. . . 56
14 Фраз еологія . .. .. . . .. .. ... . . . . . . . ....... . . 62
15 Будова слова. Основні способи словотвору .. .. 67
16 Префіксальний словотвір. Правопис
префіксів .. . . . ... . ................ . ... .. . 72
17 Суфіксальний словотвір . Правопис
суфі~сів . .... .. . . . .... ... .- .. . . ... .. . . . ... 76
18 Складні слова . Правопис складних слів . . ...... 80
19 Іменник як частина мови. Іменники власні
і заг11Льні назви. Велика літера у власних
назвах . . ............. . .... . ... . . ... . ... .. 83
20 Рід і LJисло іменників . . .. . ...... . .. ...... . . 88
21 Відмінки іменників . Поділ іменників
на відміни та групи . . : . . .... . . .. .... ... .... 92
22 Правопис відмінкових закінчень іменника
в однині ......... . ........ . ........ .. .... 1ОО
23 Закінчення іменників у кличному відмінку.
Творення та правопис чоловічих і жіночих
імен по батькові ...... .. ........... ..... . . 106
24 Правопис відмінкових закінчень іменників
у множині. Невідмінювані іменники
в українській мові . .... . ......... .. ....... 111
25 Прикметник як частина мови: загальне
значення , словозміна та правопис . ...... .. . . 117
26 Правопис складних іменників
та 'прикметників ... ......... .... .. .. ...... 124
27 Числівник як частина мови. Правопис
числівників ...... ... ... . ....... .. ........ 129
28 Відмінювання кількісних числівників .. . .... . J35
29 Відмінювання збірних і дробових числів-
-ників. Узгодження числівників з іменниками .
Уживання числівників для позначення часу ... 141
30 Займенник як частина мови . ... . ... . ...... . . 147
31- Дієслово як частина мови. Вид дієсл ова ... .. . 155
32 Час і спосіб дієслова . Словозміна дієслів ..... 163
33 Дієприкметник як особлива форма дієслова . . . 171
34 Дієприслівник як особлива форма дієслова.
Правопис частки 11е з різними формами
дієслова ............ . ..... ... ..... . . . .. . 177
35 Прислівник як частина мови. Правопис
прислівників ... .. ........ .. ... . .. .. . .. . . 183
36 Прийменник як службова частина мови . . . . .. Ї 89
37 Сполучник як службова частина мови . . . .... І 95
38 Частка як службова частина мови. Правопис
частки не з різними частинами мови . . . .• .. . . 201
39 Вигук як частина мови. Розрізнення
службових та співзвучних повнозначних
слів. Загальна морфологія . . .... . . . ...... . . 207
40 Словосполучення і речення як основні
одиниці синтаксису . Класифікація речень . ... 212
41 Підмет і присудок як головні члени
двоскладноrо речення . Тире м:іж підметом
і присудком .. . ...... .. ... ... ...... . ..... 223
42 Другорядні члени ·речення ......... ... . .. . . 230
43 Односкладні речення . Непов11і речення . . ... . 238
44 Р-ечення з однорідними членами . ... .. . ..... 243
45 Речення зі звертанням. Речення
із вставними словами .. . ......... ........ . 250
46 Речення з відокремленими членами .. . ...... . 257
47 Складне речення . .. .... . .... . .. . ... ... . . . 263
48 Складносурядне речення. Розділові знаки
в складносурядному реченні ... .. .......... 269
4q Складнопідрядне речення .... . ........... . 274
50 Безсполучникове складне речення ...... . .. . . 281
51- Багатокомпонентні складні речення . ........ 28?
52 Способи передавання чужої мови . . ......... 295
53 Стилі мови .... . . . . . .... ...... ... . ....... ЗО 1
54 Основні ознаки текс:rу . Класифікація
текстів за типами мовлення ... .... . . ....... 3 l О
55 Композиція власного висловлеІшя .. . ....... 325
Відповіді до тренувальних тестів ........ . , . : .. . 333
Тести у форматі ЗНО . .. .- . . .. ..... . ... . ... . .. . 335
Відповіді до тестів у форматі ЗНО . .... .... .. .... 368